M3QFM26I.jpg
ทีม Memory

ข้อมูลสมาชิกสรุปข้อมูลโครงการ

เนื้อหาโครงการสรุปโดยสังเขป

 “โปรแกรมเพิ่มความจำ พัฒนาความคิดชะลอโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” มีแผนดำเนินการขึ้น เนื่องจากการเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมลงตามวัย ทำให้ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงของปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจตามมา ทั้งนี้การเกิดโรคเรื้อรังนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากของผู้สูงอายุ จากรายงานพบว่า โรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียความคิด ความจำ หรือที่เรียกกันว่า “โรคสมองเสื่อม (Alzheimer disease)” จัดเป็นภัยเงียบที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแล (Care giver) ได้โดยตรง ซึ่งในส่วนของการลงสำรวจและทำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหม-พิราม จังหวัดพิษณุโลก พบผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ที่เข้าทำกิจกรรม เริ่มมีอาการหลงลืม  พูดจาซ้ำ ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมที่รุนแรงขึ้นต่อไป  ดังนั้นทีมงานของเราในนามกลุ่ม Memory ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางสายสุขภาพโดยตรงและอยู่ในพื้นที่ เราจึงเล็งเห็นและมีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว นำไปสู่การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เกิดการประชาคมในชมรมผู้สูงอายุ ท้ายที่สุดจึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก เพื่อชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อม ซึ่งมีสโลแกนว่า “สนุกคิด สนุกเล่น สนุกเต้น สนุกทำ” โดยมุ่งจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี จำนวน 150 คน โดยมีกรอบระยะเวลาทั้งสิ้น  4 เดือน  (2 ครั้ง/เดือน) ในส่วนของกิจกรรมที่หนึ่งและสองคือ สนุกคิด และสนุกเล่น เน้นการใช้เกมช่วยฝึกการใช้สมองซีกซ้าย การติดต่อสื่อสารกัน กิจกรรมที่สาม คือ  สนุกเต้น มีการประยุกต์ท่าเต้นลีลาศมาประสานเข้ากับท่าบริหารสมอง  ซึ่งช่วยในด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและพัฒนาสมองไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมที่สี่ คือ  สนุกทำ  จะให้พับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ช่วยฝึกสมองส่วนกลาง  ทำให้มีสมาธิ  รวมทั้งยังมีการแจกหนังสือคู่มือ “พัฒนาความคิด พิชิตความจำ” ให้กับผู้สูงอายุกลับไปฝึกที่บ้านด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับญาติหรือผู้ดูแล (Care giver) จำนวน 150 คน (ครัวเรือนละ 1 คน) ด้วย ซึ่งหากโปรแกรมนี้ดำเนินการได้เห็นผลจริง คาดว่าจะสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อม (Alzheimer disease) ได้ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นในประเทศ  ในการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับญาติและผู้ดูแล (Care giver) ในการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

“จำดี คิดไว ใช้ชีวิตได้ สุขภาพกายใจแข็งแรง”